array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> KẾ HOẠCH NĂM HỌC ...
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 1.325

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018-ke-hoach-nam-hoc-2017-2018-12143298.html

 11/10/2017, 10:19
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03 /KHNH-THST Sơn Tân, ngày 8 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018  Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1301/SGDĐT-GDPT ngày 06/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu hoc năm học 2017-2018; Công văn số 218/PDT-GDTH ngày 8/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học; Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và tình hình thực tế của nhà trường, địa phương, Trường Tiểu học Sơn Tân  đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 như sau:Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hìnhI. Đặc điểm của địa phương: 1. Mặt mạnh: Trường Tiểu học Sơn Tân được xây dựng trên địa giới xã Sơn Tân. Là một xã nằm cuối huyện Hương Sơn giáp ranh với Tỉnh Nghệ An, phía bắc giáp với xã Nam Kim huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An, phía nam giáp với xã sơn Long, phía đông giáp với xã Trường Sơn huyện Đức Thọ, phía tây giáp với xã Sơn Mỹ. Địa bàn khu dân cư trải dài gần 4,5 km dọc theo con sông Ngàn Phố, toàn xã có 585 hộ với 2295 nhân khẩu. Là xã có truyền thống về hiếu học, trật tự an ninh xã hội luôn ổn định, không có tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm đúng mức đối với công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về chủ trương, đường lối để giúp các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ. - Phụ huynh học sinh phần lớn đã quan tâm chăm lo đến việc học tập của các con. 2. Mặt yếu: Là một xã nông nghiệp, địa hình thấp, trũng; hàng năm thường bị lũ, lụt gây ngập úng ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đời sống kinh tế của nhân dân còn khó khăn nên nguồn huy động xã hội hóa giáo dục hàng năm còn ít. Do đặc thù nghề nghiệp của bố mẹ học sinh là thuần nông nên thời gian để bố, mẹ đầu tư cho con em trong việc học tập còn hạn chế. II. Thực trạng của nhà trường:1. Quy mô trường lớp, học sinh:KhốiSố lớpSố HSNữKTDân tộcCon TBMồ côi (Cha) Hộ nghèo11231000001211030000131219000341181300015110610011Cộng5824110053 So với đầu năm học 2016-2017 tăng 3 em ( do học sinh chuyển đến). 2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 13 người ; trong đó: CBQL: 2 ; GV văn hóa: 6 ;GV đặc thù: 3 (AN: 1, MT: 1, Thể dục: 1), Tiếng Anh: LT; Tin học : LT; Nhân viên: 2; ( kế toán:1 , thiết bị- thư viện: 1, ). Trình độ đào tạo: CBQL : Đại học: 2 đồng chí, Đạt tỷ lệ trên chuẩn 100%.; Giáo viên: Đại học: 4, tỷ lệ: 44,4% ; cao đẳng: 4, tỷ lệ: 44,4% ; TH: 1, Tỷ lệ: 11,1% . Tỷ lệ GV đạt chuẩn: 100%; trên chuẩn: 88,9% Nhân viên: Đại học: 0 đ/c; cao đẳng : 0 TH: 2 đ/

Danh sách file (1 files)